Điện thoại: 024 38.387.717

Trường THPT Xuân Đỉnh thông báo việc học sinh đi học trở lại

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:47 CH

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 679/SGDĐT-CTTT ngày 06/3/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; Công văn số 1335/SGDĐT-CTTT ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường THPT Xuân Đỉnh hướng dẫn nội dung và các công việc để phòng chống dịch bệnh Covid-19, đón học sinh đi học trở lại như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 679/SGDĐT-CTTT ngày 06/3/2020 của Sở GD&ĐT Hà Nội về những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; Công văn số 1335/SGDĐT-CTTT ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường THPT Xuân Đỉnh hướng dẫn nội dung và các công việc để phòng chống dịch bệnhCovid-19, đón học sinh đi học trở lại như sau:

Người lập: BGH
Đăng bài: Lê Thảo