Điện thoại: 024 38.387.717

Công Khai Dự Toán Năm 2019

Cập nhật: 25 Tháng Chín 2020 11:09:56 CH

Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách; các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trường THPT Xuân Đỉnh công khai dự toán năm 2019 như sau:

 

 

  

 

 

Cung cấp thông tin: Kế Toán
Đăng bài: Lê Thảo