Điện thoại: 024 38.387.717

Tổ Thể Dục - Quốc Phòng - Tin Học

Tổ Thể Dục- Quốc Phòng- Tin Học Lá Cờ Đầu Của Phong Trào Dạy Tốt- Học Tốt

Tổ Thể dục – Quốc phòng – Tin học  được thành lập từ năm học 2011-2012. Tổ được ghép bởi ba phân môn: Thể dục,  Giáo dục Quốc phòng – An ninh và Tin ...