Điện thoại: 024 38.387.717

Công Khai Dự Toán Ngân Sách Quý 1 năm 2020

Cập nhật: 25 Tháng Chín 2020 11:08:50 CH

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách
 quý 1 năm 2020 của trường THPT Xuân Đỉnh