Điện thoại: 024 38.387.717

Đề Thi Tham Khảo THPT Quốc Gia Năm 2020

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:40 CH
Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã công bố bộ đề thi tham khảo THPT Quốc Gia năm 2020, các em học sinh tải về để có hướng học và ôn tập cho tốt.

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã công bố bộ đề thi tham khảo THPT Quốc Gia năm 2020, các em học sinh tải về để có hướng học và ôn tập cho tốt.

1. Đề thi tham khảo môn Toán Học: 1_De_Toan_Thamkhao_K20.pdf

2. Đề thi tham khảo môn Ngữ Văn:  2_De_Nguvan_Thamkhao_K20.pdf

3. Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh: 3_De_TiengAnh_Thamkhao_K20.pdf

4. Đề thi tham khảo môn tổ hợp KHTN:

- Môn thi thành phần Vật Lý: 4_De_Vatli_Thamkhao_K20.pdf
- Môn thi thành phần Hóa Học: 5_De_Hoahoc_Thamkhao_K20.pdf
- Môn thi thành phần Sinh Học: 6_De_Sinhhoc_Thamkhao_K20.pdf

5. Đề thi tham khảo môn tổ hợp KHXH:

- Môn thi thành phần Lịch Sử: 7_De_Lichsu_Thamkhao_K20.pdf
- Môn thi thành phần Địa Lý: 8_De_DiaLi_Thamkhao_K20.pdf
- Môn thi thành phần Giáo dục công dân: 9_De_GDCD_Thamkhao_K20.pdf

Nguồn tin: Bộ GDĐT
Đăng bài: Lê Thảo