Điện thoại: 024 38.387.717

Lịch Thu Sáng Kiến Kinh Nghiệm Năm học 2019-2020

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:15:00 CH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và Công văn số 4054/SGDĐT-GDTX-CN ngày 16/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học, SKKN năm học 2019-2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo lịch tiếp nhận SKKN như sau:

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và Công văn số 4054/SGDĐT-GDTX-CN ngày 16/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học, SKKN năm học 2019-2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo lịch tiếp nhận SKKN như sau:

  

 

Thông tin: Thầy Thắng
Đăng bài: Lê Thảo