Điện thoại: 024 38.387.717

Quy Chế Thi THPT Quốc Gia Năm 2019

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:40 CH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Các thầy cô và các em học sinh xem chi tiết quy chế sửa đổi và bổ sung ở File đính kèm bên dưới:

Thông tư số 03-2019-BGDĐT.pdf

Thông tư số 04_2018_TT_BGDDT.PDF

Thông tư số 04_2017TT-BGDĐT- Thong tu ban hanh Quy che thi.pdf

Cung cấp thông tin: Vi Văn Thắng
Đăng bài: Lê Thảo