Điện thoại: 024 38.387.717

Thăm dò dư luận đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:14:59 CH

Thực hiện công văn số 5651/BGDĐT – TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” (NGND, NGƯT) lần thứ 15 năm 2020; công văn số 12840/VP-KGVX ngày 31/12/2019 của UBND thành phố về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020, Sở GDĐT Hà Nội đã ban hành Công văn số 5758/ SGDĐT – VP về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020.


Thực hiện công văn số 5651/BGDĐT – TĐKT ngày 16/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” (NGND, NGƯT) lần thứ 15 năm 2020; công văn số 12840/VP-KGVX ngày 31/12/2019 của UBND thành phố về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020, Sở GDĐT Hà Nội đã ban hành Công văn số 5758/ SGDĐT – VP về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020.

Tính đến ngày 22/01/2020 Sở GDĐT Hà Nội đã nhận được 15 hồ sơ của các Hội đồng cơ sở, gồm: 01 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGND và 14 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT.

Thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020 của Sở GDĐT Hà Nội tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận theo quy định đối với 15 nhà giáo có tên trong danh sách đính kèm dưới đây: