Điện thoại: 024 38.387.717

Thực hiên chương trình giáo dục phổ thông tổng thể cho lớp 10, năm học 2022 - 2023

Cập nhật: 12 Tháng Sáu 2022 11:22:26 SA

Chương trình giáo dục phổ thông là văn bản của Nhà nước thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, quy định các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, làm căn cứ quản lí chất lượng giáo dục phổ thông

1. CT_Tổng Thể

2. CT_Ngữ Văn

3. CT_Toán

4. CT_Giáo Dục Công Dân

5. CT_Lịch Sử

6. CT_Địa Lý

7. CT_ Vật Lý

8. CT_ Hóa Học

9. CT_ Sinh Học

10. CT_ Công Nghệ

11. CT_Tin Học

12. CT_Âm Nhạc

13. CT_Mỹ Thuật

14. CT_Tiếng Anh

15. CT_Giáo dục thể chất

16. CT_ Hoạt động trải nghiệm

Đăng bài: Lê Thảo