Điện thoại: 024 38.387.717

Tổng Hợp Thi Đua và Lỗi Vi Phạm Tuần 21 Năm Học 2019-2020

Cập nhật: 08 Tháng Tám 2020 3:02:23 CH
Kết quả thi đua và tình hình thực hiện nội quy tuần 21 năm học 2019-2020

KẾT QUẢ THI ĐUA VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘI QUY TUẦN 21 NĂM HỌC 2019-2020

KHỐI SÁNG

TUẦN 21-DS HS VI PHẠM- SÁNG.pdf

TỔNG HỢP THI ĐUA TUẦN- SÁNG.pdf

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘI QUY- SÁNG.pdf 

KHỐI CHIỀU

TUẦN 21-DS HS VI PHẠM-K CHIỀU.pdf

TỔNG HỢP THI ĐUA TUẦN-K CHIỀU.pdf

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘI QUY- K CHIỀU.pdf 

Tổng hợp: Vũ Hà
Đăng bài: Lê Thảo