Điện thoại: 024 38.387.717

Công Khai Miễn Giảm Học Phí Học Kì II Năm học 2019-2020

Cập nhật: 25 Tháng Chín 2020 11:08:15 CH

QUYÊT ĐỊNH
Về việc công bố công khai miễn giảm học phí học kì II 
Năm học 2019-2020 (tháng 1, 2, 3, 4, 5 năm 2020)